Home

Bokuto | Hakama | Iaito | Jutte | Keiko-gi | Shinken | Tabi | Tatami  | Sado | Books


Ryuha Specific Bokuto
E-Mail!!
HOW TO ORDER
 

Yagyu Shinkage Ryu Bokuto

Item # YS01

¥3,300


click image for details
 

Yagyu Shinkage Ryu Fukurojinai "Dai"

Item # YS02

¥14,500


click image for details
 

Yagyu Shinkage Ryu Fukurojinai "Sho"

Item # YS03

¥11,500


click image for details
 

Kashima Shinto Ryu Fukurojinai

Item #KS01

¥19,900


click image for details
 

Yagyu Ryu Bokuto

Item #YR04

¥3,000


click image for details
 

High Quality Itto Ryu Bokuto "Dai"

Item # IR05

¥8,300


click image for details
 

High Quality Itto Ryu Bokuto "Sho"

Item # IR06

¥5,600


click image for details
 
Keishi Ryu Bokuto Item # KR07

¥5,000


click image for details
 
Jikishinkage Ryu Bokuto Item # JS08

¥12,000


click image for details
 
Kurama Ryu Bokuto with Wooden Tsuba Item # KR09

¥7,800


click image for details