Home

Bokuto | Hakama | Iaito | Keiko-gi | Shinken | Tabi | Tatami  | Sado | Books

Japanese Kobudo
by Tomoyuki Yokose


E-Mail!!
       
List of Ryu

 

 1. Tenshinsho Den Katori Shinto Ryu

 2. Kashima Shinto Ryu 

 3. Maniwa Nen Ryu

 4. Yagyu Shinkage Ryu Heiho

 5. Onoha Itto Ryu Kenjutsu

 6. Jigen Ryu Hyoho

 7. Tatsumi Ryu Hyoho

 8. Hyoho Niten Ichi Ryu 

 9. Tamiya Ryu Iaijutsu

 10. Shojitsu Kenri Kataichi-ryu

 11. Hino shita Torite Kaizan Takenouchi-ryu jujutsu

 12. Takenouchi Ryu Jujutsu Sodenke

 13. Sho Sho Ryu Jujutsu

 14. Yagyu Shingan Ryu Katchu Heiho

 15. Hontai Yoshin Ryu Jujutsu

 16. Tenjin Shinyo Ryu Jujutsu

 17. Daito Ryu Aikijujutsu

 18. Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

 19. Saburi Ryu Sojutsu

 20. Owarikan Ryu

 21. Tendo Ryu Naginatajutsu

 22. Jikishinkage Ryu Naginatajutsu

 23. Chikubushima Ryu Bojutsu

 24. Muhi Muteki Ryu Jojutsu

 25. Shinto Muso Ryu Jojutsu

 26. Nito Shinkage Ryu Kusarigamajutsu

 27. Ogasawara Ryu Kyubajutsu

 28. Seki Ryu Hojutsu

 29. Kobori Ryu Suijutsu

 30. Yamauchi Ryu Suijutsu